Thursday, August 29, 2013

Two Gelato Episodes

... for Kalliope and father at Capogiro, Summer 2013

1 comment:

Tyko said...

Where's the nocciola, Kostis?

Blog Archive

Kostis Kourelis

Philadelphia, PA, United States